Zrób zdjęcie naszych perfum i opublikuj post na swoim Instagramie
oznaczając nas @lane_perfumy_ambra.

Co tydzień wybieramy jedno zdjęcie i nagradzamy
perfumami AMBRA o pojemności 35 ml i wybranym zapachu. 
Zdjęcie zwycięzcy publikujemy w wyróżnionej relacji na naszym profilu.

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na profilu Instagram @lane_perfumy_ambra jest NOLIA COSMETICS Sp. z o.o., ul.Gabriela Narutowicza 8A, 43-600 Jaworzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice_Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000785901, NIP: 6322023300, REGON: 383352400, kapitał zakładowy: 287.000,00 zł. 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz całkowicie dobrowolny.

6. Konkurs trwa od godz. 07:00 01.04.2020 do odwołania. 

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram,

• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms]

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię, nazwisko, adres IP, adres, adres e-mail, telefon na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu na Instagramie @lane_perfumy_ambra. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Organizator.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

c) wyraża zgodę na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatora nadesłanego zdjęcia/ nadesłanych zdjęć konkursowym 

d) przekazuje na Organizatora autorskie prawa majątkowe przysługujące autorowi zdjęcia.

5. Użytkownicy konkursu oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Instagramie, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować zdjęcie jako post na własnym profilu na Instagramie z oznaczeniem @lane_perfumy_ambra  (Zgłoszenie).

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do nadesłania dowolnej liczby zdjęć.

3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest opublikowanie zdjęcia na własnym profilu na Instagramie  i oznaczenie zdjęcia @lane_perfumy_ambra 

5. Konkurs przebiega następująco:

a) Konkurs trwa w dniach od 01.04.2020 7:00 do odwołania

b) Wyniki konkursu publikowane są w każdy poniedziałek w wyróżnionym InstaStories na profilu Organizatora.

5. Organizator będzie publikował stories z oznaczeniem laureata konkursu i poprosił o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są lane perfumy AMBRA o pojemności 35 ml oraz zapachu wybranym przez Laureata. Co tydzień przyznawana jest jedna sztuka perfum.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureaci zobowiązani są do kontaktu na podany adres e-mail oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureatów danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez danego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie. 

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres podany przez Laureatów.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia/zdjęć (utworów), które zgłasza w konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres info@laneperfumy.pl.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

5. Uczestnik, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanych fotografii oraz tekstów oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tych treści, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

6. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania przesłanych w ramach Konkursu zdjęć oraz tekstów  Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie na adres e-mail info@laneperfumy.pl, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 7 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wiadomość e-mail wysłaną w odpowiedzi na zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika  w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, za którą uważa się również wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty e-mail lub sms.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Uczestnik ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.

Organizator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres 3 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane, w celach rachunkowości i ze względów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń i ochrony praw Organizatora. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.