Regulamin Konkursu
#ambrowebingo

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu w grupie Lane Perfumy prowadzonej przez Lane Perfumy – Ambra jest NOLIA COSMETICS Sp. z o.o., ul.Gabriela Narutowicza 8A, 43-600 Jaworzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice_Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000785901, NIP: 6322023300, REGON: 383352400, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł. 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz całkowicie dobrowolny.

6. Konkurs trwa od godz. 07:00 21.10.2020 do odkrycia wszystkich pól z nagrodami na planszy konkursowej, ale nie później niż do  godz. 23:59 13.11.2020. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię, nazwisko, adres IP, adres, adres e-mail, telefon na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Lane Perfumy – Ambra. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Organizator.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

c) wyraża zgodę na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatora nadesłanego zdjęcia/ nadesłanych zdjęć konkursowym 

d) przekazuje na Organizatora autorskie prawa majątkowe przysługujące autorowi zdjęcia.

5. Użytkownicy konkursu oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku/Instagramie, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć go grupy na Facebooku Lane Perfumy znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/groups/1566420686992903/?source_id=280889252101278 oraz odpowiedzieć poprawnie na publikowaną tam zagadkę. Osoba, która pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi podaje numer pola na planszy konkursowej i albo wygrywa nagrodę ukrytą w tym polu, albo trafia w puste pole, a wtedy nie przysługuje jej żadna nagroda.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do udziału we wszystkich zagadkach. Zwycięzca zagadki może odkryć tylko jedno pole.

3. Konkurs przebiega następująco:

a) Konkurs trwa w dniach od 21.05.2020 7:00 do odkrycia wszystkich pól z nagrodami na planszy konkursowej, ale nie później niż do  godz. 23:59 13.11.2020.

b) Wyniki konkursu publikowane są na bieżąco, po każdym odsłonięciu przez uczestnika pola na planszy. 

5. Organizator poprosi o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: 

1 sztuka VIVIAO GOLD DE LUXE Krem na dzień korygujący objawy starzenia

1 sztuka VIVIAO GOLD DE LUXE Krem na noc korygujący objawy starzenia

1 sztuka Perfum AMBRA o pojemności 108 ml i dowolnym zapachu

1 sztuka Perfum AMBRA o pojemności 60 ml i dowolnym zapachu

1 sztuka Perfum AMBRA o pojemności 35 ml i dowolnym zapachu

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) poprawność i pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi na publikowaną zagadkę

3. Laureaci zobowiązani są do kontaktu na podany adres e-mail oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureatów danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez danego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie. 

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres podany przez Laureatów.

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie na adres e-mail info@laneperfumy.pl, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 15.11.2020. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 7 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wiadomość e-mail wysłaną w odpowiedzi na zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika  w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, za którą uważa się również wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty e-mail lub sms.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Uczestnik ma prawo do:

a)       dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)       sprostowania danych,

c)       usunięcia danych,

d)       ograniczenia przetwarzania danych,

e)       przenoszenia danych,

f)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)       niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.

Organizator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres 3 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane, w celach rachunkowości i ze względów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń i ochrony praw Organizatora. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.